0497 - 53 46 47

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DJA EUROPE

BV

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten te sluiten

tussen DJA Europe BV gevestigd en kantoorhoudende te Vessem

(“Verkoper”) en een wederpartij (“Afnemer”) strekkende tot levering van producten (“Producten”) en

diensten (“Diensten”) door Verkoper, alsmede op de aan die overeenkomst ten grondslag liggende

rechtshandelingen. handelsnamen van DJA Europe BV zijn te vinden op: www.denley.nl

1.2 Aanvullende en afwijkende voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien en voor zover dit uitdrukkelijk

en schriftelijk is overeengekomen.

1.3 Wij bedrukken geen Mensonterende of Godslasterlijke teksten of beelden op de producten.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Mondelinge aanbiedingen en toezeggingen verbinden verkoper slechts nadat en voor zover verkoper

deze schriftelijk heeft bevestigd. Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, in welke vorm ook gedaan,

tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld. Indien Afnemer langs elektronische weg een verklaring

inhoudende een aanbod of aanvaarding aan Verkoper heeft doen toekomen, dan wordt de overeenkomst

geacht tot stand te zijn gekomen indien Verkoper hetzij die verklaring van Afnemer langs elektronische weg

heeft bevestigd, hetzij een aanvang heeft genomen met de uitlevering van de Producten en/of Diensten.

2.2 Orders die mondeling zijn geplaatst dienen, indien dat door Verkoper wordt verlangd, schriftelijk door

Afnemer te worden bevestigd.

2.3 Toezending van aanbiedingen en/of documentatie door Verkoper verplicht ons niet tot acceptatie van

een order.

2.4 Verkoper en Afnemer komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische

communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden is voldaan. Met

name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het

aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Verkoper gelden hierbij, voor zover de

wet dat toelaat, als een

vermoeden van bewijs.

 

3. Prijzen

3.1 De Prijzen zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren Producten en/of Diensten zoals op

internet en offertes wordt vermeld. De prijzen zijn Ex Works (Incoterms 2000), exclusief BTW.

3.2 Verkoper heeft het recht de overeengekomen prijzen vóór de aflevering te wijzigen in geval van stijgingen

van de prijzen van kostprijsfactoren zoals fluctuaties in wisselkoersen, grondstoffen, loonkosten, onjuist

gecommuniceerde prijzen op de websites of in geval van overheidsmaatregelen wanneer deze stijgingen of

maatregelen zich hebben voor gedaan na het moment van de totstandkoming van de overeenkomst maar

vóór het moment van aflevering.

3.3 Alle prijzen zijn netto indien niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.

 

4. Levering

4.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal levering plaatsvinden Ex Works (Incoterms

2000) Verkoper. 

4.2 Afnemer is verplicht om de producten af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden

geleverd en, wanneer is overeengekomen dat verkoper tevens diensten verricht, om hiertoe aan verkoper

alle mogelijkheden en medewerking te bieden.

4.3 Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, of met

het anderszins verlenen van medewerking noodzakelijk voor de afname van Producten en/of Diensten, is

Verkoper gerechtigd voor rekening en risico van Afnemer ter zake alle maatregelen (zoals opslag onder

derden) te nemen, die Verkoper wenselijk voorkomen, onverminderd het recht van Verkoper de koopprijs of

bedongen vergoeding te vorderen, dan wel aan een derde te leveren. De extra kosten en de eventuele

schade, die in dit geval voor Verkoper ontstaan, kunnen op de Afnemer worden verhaald. Wanneer Verkoper

in dit geval Producten aan een derde levert, is Verkoper gerechtigd hetgeen hij voor die Producten minder

ontvangt op Afnemer te verhalen.

4.4 Door Verkoper opgegeven levertijden of andere termijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als een

fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een, al dan niet door Verkoper

aan Afnemer vooraf meegedeelde, niet tijdige levering van Producten en/of niet tijdig verrichten van

Diensten, dient Verkoper derhalve in gebreke te worden gesteld, waarbij Verkoper een volgens hem redelijke

termijn wordt gegeven om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Bij overschrijding van deze verlengde

termijn is Afnemer slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover er nog geen Producten zijn

geleverd of Diensten zijn verricht. Verkoper is echter nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder

maar niet tot beperkt tot winstderving en bedrijfsschade, als gevolg van vertragingen.

4.5 Het is Verkoper toegestaan geplaatste orders in gedeelten uit te voeren. Indien de orders in gedeelten

worden uitgevoerd, is Verkoper gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.6 Verkoper is gerechtigd de kosten van eventuele verpakking afzonderlijk in rekening te brengen. De

verpakking wordt niet teruggenomen. Mocht Verkoper daartoe echter op grond van wet- of regelgeving

worden gehouden, dan zijn de kosten die aan de terugneming of de verwerking van deze verpakking zijn

verbonden, voor rekening van Afnemer. Bij de bestelling van elektronische toestellen, worden –indien van

toepassing– recyclebijdragen in rekening gebracht.

 

5. Print Producten

5.1 Indien verkoper orders ontvangt met betrekking tot producten ten behoeve van afnemer te bedrukken

(“Print Producten”), is afnemer verplicht tot het aanleveren van direct

reproduceerbaar materiaal van, naar het redelijke oordeel van verkoper, goede kwaliteit.

5.2 Tot het afgeven van een drukproef van Print Producten (“Drukproef”) voorafgaande aan de vervaardiging

van dergelijke producten, is verkoper uitsluitend gehouden indien en voor zover dat voor of bij het sluiten

van de overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. In dergelijke gevallen is verkoper

gehouden om afnemer een drukproef toe te sturen ter goedkeuring. afnemer is gehouden om binnen 24 uur

na ontvangst van de Drukproef, aan Verkoper zijn goedkeuring dan wel zijn afkeuring mede te delen.

5.3 Geringe afwijkingen van de Print Producten van de Drukproef, waaronder maar niet beperkt tot

kleurschakeringen, logo en/of afmetingen zullen niet kwalificeren als een tekortkoming aan de zijde van

Verkoper.

5.4 Indien tussen verkoper en afnemer een leveringstermijn is overeengekomen, wordt deze termijn

verlengd met de periode die is gelegen tussen het verzoek van afnemer om een drukproef te vervaardigen en

het moment dat de drukproef door afnemer is goedgekeurd. Een Drukproef wordt geacht door Afnemer te

zijn goedgekeurd, indien Afnemer niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van de Drukproef zijn afwijzing

kenbaar heeft gemaakt.

5.5 Alle kosten in verband met de door Verkoper te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de Print

Producten zullen afzonderlijk bij Afnemer worden gefactureerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders

overeengekomen.

5.6 PMS-kleuren van digitale print producten zijn altijd bij benadering, en kunnen licht afwijken.

5.7 Verkoper is gerechtigd om 10 % meer of minder van het door Afnemer in de order aangegeven aantal

Print Producten te leveren aan en te factureren bij Afnemer.

5.8 Wanneer Afnemer zelf een template heeft opgemaakt/op laten maken, wordt er na bevestiging van de

Verkoper gedrukt aan de hand van deze template. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde

template.

 

6. Textiel Producten

6.1 Indien Verkoper orders ontvangt met betrekking tot textiel producten, waarvan Afnemer zelf onder meer

kleur, type en maat bepaalt (“Textiel Producten”), kan Afnemer een staalmonster(“Staalmonster”) van

dergelijke producten bestellen. Bestelling van een Staalmonster dient voor of bij het sluiten van de

overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk overeen gekomen te worden door Afnemer en Verkoper. Afnemer is

gehouden om binnen 24 uur na ontvangst van het Staalmonster, aan Verkoper zijn goedkeuring dan wel zijn

afkeuring mede te delen.

6.2 Geringe afwijkingen van de Textiel Producten van het Staalmonster, waaronder maar niet beperkt tot

kleur, maat en/of logo’s, zullen niet kwalificeren als een tekortkoming aan de zijde van Verkoper.

6.3 Een Staalmonster wordt geacht door Afnemer te zijn goedgekeurd, indien Afnemer niet binnen 5

werkdagen na ontvangst van het Staalmonster zijn afwijzing kenbaar heeft gemaakt.

6.4 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 11, komen in het geval dat door Afnemer een Staalmonster is

besteld en is goedgekeurd overeenkomstig artikel 6.2 en 6.3, alle mogelijke vorderingen die tot strekking

hebben dat de aan Afnemer geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, te vervallen.

6.5 Alle kosten in verband met de door Verkoper te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de Textiel

Producten zullen afzonderlijk bij Afnemer worden gefactureerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders

overeengekomen.

6.6 Verkoper is gerechtigd om 5 % meer of minder van het door Afnemer in de order aangegeven aantal

Textiel Producten te leveren aan en te factureren bij Afnemer.

6.7 Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de maatvoering/pasmaat als de klant geen sample

heeft besteld.

6.8 Afnemer dient de kleding te wassen/reinigen volgens de wasvoorschriften op de kleding (bij bedrukking

tot een maximum van 40 graden).

 

7. Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 8 dagen na de factuurdatum, tenzij Verkoper en de Afnemer

schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Afnemer is niet tot aftrek, opschorting of verrekening

gerechtigd.

7.2 Bij betaling tussen 9-30 dagen na de factuurdatum kan de kredietbeperking niet in mindering gebracht

worden.

7.3 Onverminderd de aan Verkoper toekomende rechten voortvloeiend uit de wet of overeenkomst, is de

Afnemer indien hij enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen 8 dagen na factuurdatum heeft voldaan,

in verzuim en zijn alle vorderingen van Verkoper onmiddellijk opeisbaar tot het volle bedrag. Verkoper heeft

dan tevens aanspraak op vergoeding van wettelijke rente (zoals deze geldt voor handelsovereenkomsten)

vermeerderd met twee procent, over het openstaande bedrag tot het moment van volledige betaling.

7.4 Wanneer Afnemer niet binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk een gegronde aanmerking heeft

gemaakt op het factuurbedrag, wordt hij geacht dit bedrag te hebben goedgekeurd.

7.5 Ingeval van niet stipte betaling door Afnemer, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening

buiten rechte voor zijn rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van

incassobureaus, deurwaarders en advocaten, welke kosten tenminste 15% van het totaal verschuldigde

bedrag beslaan met een minimum van Euro 500 (exclusief BTW). Het in dit lid bepaalde laat onverlet de

overige aan Verkoper toekomende rechten uit de wet of deze algemene voorwaarden.

7.6 Afnemer is verplicht alle door Verkoper gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een

gerechtelijke procedure waarbij Afnemer volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder

deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders en

advocaten en dergelijke, ook voor zover deze het door de rechter ter zake toegewezen bedrag overtreffen.

 

8 Conformiteit

8.1 De afgeleverde Producten mogen in gewicht, maat, getal, concentratie, samenstelling, soortelijk gewicht,

5 % afwijken van hetgeen is overeengekomen.

8.2 Monsters en modellen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Aan afbeeldingen van

Producten in catalogi/internet/offerte en/of ander advertentie- of promotiemateriaal van Verkoper of

aanprijzingen in het algemeen gedaan door Verkoper kunnen door Afnemer geen rechten worden ontleend.

 

9. Vergunningen e.d.

9.1 Afnemer is er voor verantwoordelijk dat alle vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. die

nodig mochten zijn voor het door Verkoper kunnen leveren van de producten en voor het anderszins door

Verkoper kunnen voldoen aan zijn verplichtingen tijdig en in de juiste vorm zijn verkregen.

9.2 De kosten verbonden aan het verkrijgen van dergelijke vergunningen, concessies, licenties,

toestemmingen e.d. zijn voor rekening van Afnemer.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Het eigendom van de Levering gaat over op Afnemer nadat het volledig verschuldigde bedrag is betaald.

Het risico van de Levering gaat over op het moment van de Levering.

10.2 Zolang de eigendom van de afgeleverde Producten niet op Afnemer is overgegaan mag deze de

Producten niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.

10.3 Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zorgvuldig en als

herkenbaar eigendom van Verkoper op te slaan. Hij is tevens verplicht deze Producten te verzekeren tegen

brand- en waterschade en diefstal. Eventuele aanspraken van Afnemer uit hoofde van deze verzekeringen

zullen op eerste verzoek van Verkoper door Afnemer aan Verkoper worden verpand, tot meerdere zekerheid

van de vorderingen van Verkoper jegens Afnemer.

10.4 Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens Verkoper, of Verkoper goede

grond geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is Verkoper bevoegd

de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen, onverminderd zijn recht op verdere

schadevergoeding. Afnemer is verplicht te dier zake alle medewerking te verschaffen. Alle kosten die

verband houden met de terugneming zijn voor rekening van Afnemer. Indien de Afnemer na terugneming

alsnog aan al zijn verplichtingen jegens verkoper voldoet, zijn alle kosten die verband houden met de

teruggave van de teruggenomen Producten voor rekening van Afnemer.

 

11. Klachten

11.1 De Afnemer dient de Producten bij levering te onderzoeken op tekorten zichtbare gebreken en, indien

gebreken of tekorten worden geconstateerd, hiervan onmiddellijk na aflevering schriftelijk en gemotiveerd

melding te maken aan Verkoper. Niet-zichtbare gebreken dient de Afnemer binnen 2 dagen na ontdekking

en in ieder geval binnen 2 dagen nadat Afnemer deze redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan Verkoper

te melden.

11.2 Afnemer is gehouden om na indiening van de voor bedoelde klacht bij Verkoper aan Verkoper alle

medewerking te verlenen om de klacht op zijn gegrondheid te onderzoeken. Indien de klacht van Afnemer

ongegrond blijkt te zijn, komen de kosten van onderzoek voor rekening van Afnemer.

11.3 Indien Verkoper heeft kunnen constateren dat sprake is van een gebrek of een tekort en welk gebrek of

tekort hem tijdig door Afnemer is gemeld, dan is Verkoper, te zijner keuze, uitsluitend gehouden tot

vervanging van de gebrekkige Producten, aflevering van de ontbrekende Producten of het bedrag dat in

verband met de gebrekkige zaak in rekening is gebracht te crediteren of (gedeeltelijke) terug te betalen. Als

Verkoper kiest voor teruggave van (een deel van) de koopprijs, dan zullen eerst de gebrekkige Producten (de

gehele order) door Afnemer aan Verkoper dienen te worden geretourneerd.

11.4 Afnemer zal in geen geval enige aanspraak tegen Verkoper kunnen doen gelden indien de Producten na

levering geheel of gedeeltelijk zijn verbruikt, be- of verwerkt of vermengd met andere Producten, waaronder

niet begrepen is installatie door of namens Verkoper.

11.5 Iedere aanspraak tot betaling van een geldbedrag en/of vervanging van de zaak, uit welke hoofde dan

ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst vervalt op het vroegste van de navolgende

momenten: a) bij niet tijdige melding overeenkomstig artikel 11.1 of b) 12 maanden na het moment van

aflevering (6 maanden bij producten zonder een elektronische component).

12. Overmacht

12.1 Indien Levering geheel of gedeeltelijk niet mogelijk is door overmacht, is verkoper gerechtigd de

Levering op te schorten. Indien deze periode langer duurt of zal duren dan 3 maanden, is verkoper

gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot

schadevergoeding bestaat.

12.3 Onder overmacht van Verkoper wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan alle omstandigheden

ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Verkoper kan worden

verlangd, onder welke omstandigheden in ieder geval zijn begrepen transportmoeilijkheden, geheel of

gedeeltelijk in gebreke zijn van (toe)leveranciers van Verkoper, geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn van

derden, die door Verkoper zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, beperkende

overheidsmaatregelen (waaronder: het niet verkrijgen van een benodigde vergunning) van welke aard ook,

storing of onderbreking in de levering of beschikbaarheid van energie, storing of onderbreking in of van het

functioneren van enig openbaar nutsbedrijf, storing of onderbreking of beëindiging van leverantie van

grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten, elke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die het gevolg is

van of verband houdt met het zogenaamde millenniumprobleem, en voorts iedere omstandigheid die

Verkoper redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen.

 

13. Aansprakelijkheid 

13.1 De aansprakelijkheid van Verkoper op grond van toerekenbare tekortkoming is beperkt tot hetgeen is

bepaald in artikel 11.3.

13.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor enige gevolg schade of winstderving van afnemer.

13.3 Afnemer vrijwaart Verkoper volledig voor alle aanspraken verband houdend met aan Afnemer geleverde

Producten of Diensten, die derden uit welke hoofde ook tegen Verkoper doen gelden.

 

14. Verrichten van Diensten

14.1 Indien Verkoper in verband met de overeenkomst Diensten dient te verrichten, geldt dat hij daarbij de

zorg van een goed opdrachtnemer in acht zal nemen. Verkoper garandeert echter nimmer het resultaat van

de te verrichten Diensten.

14.2 Bij een terechte klacht en tijdig ingediende klacht in verband met de verrichte Diensten of te verrichten

Diensten, is Verkoper te zijner keuze slechts gehouden om het gebrek te herstellen, de Dienst opnieuw te

verrichten, of het bedrag dat in verband met de Dienst in rekening is gebracht - naar zijn redelijk oordeel

geheel of gedeeltelijk - te crediteren of geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

14.3 Alle aanspraken in verband met verrichte Diensten vervallen uiterlijk 5 werkdagen nadat de betreffende

Diensten zijn verricht of hadden moeten verricht, of zoveel eerder als dat uit de wet voortvloeit.

14.4 Het bepaalde in artikel 13 is van overeenkomstige toepassing op de eventuele aansprakelijkheid in

verband met de te verrichten Diensten door Verkoper of in ver band met door reeds door hem verrichte

Diensten. De verwijzing in artikel 13.1 naar artikel 11.3 dient in dit kader te worden beschouwd als een

verwijzing naar artikel 14.2.

 

15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1 De intellectuele eigendom- en auteursrechten in alle software, tekeningen, specificaties, know how en

andere informatie (in de ruimste zin van het woord) die door of namens Verkoper zijn en/of is verstrekt,

berusten bij Verkoper. Het is Afnemer niet toegestaan die software, tekeningen, specificaties, know how en

andere informatie van Verkoper zonder de schriftelijke toestemming van Verkoper te kopiëren. Verkoper

dient alle van Verkoper ontvangen informatie en know how strikt vertrouwelijk te behandelen en het is

Afnemer niet toegestaan die informatie en know how zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Verkoper aan derden mee te delen. Het is Afnemer evenmin toegestaan om deze informatie en know how

aan te wenden voor andere gevallen dan waarin bij een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden

van toepassing zijn uitdrukkelijk en schriftelijk is voorzien.

15.2 Het is Afnemer niet toegestaan tekeningen, software, stereotypen, mallen, gereedschappen e.d. (zelfs

indien deze zijn vervaardigd in samenwerking of voor rekening van Afnemer) en de zaken die daarmee

vervaardigd zijn te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper of op een andere

wijze te gebruiken dan waarop bij een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing

zijn, uitdrukkelijk en schriftelijk is voorzien. Mallen, gereedschappen e.d. blijven eigendom van Verkoper, ook

indien zij zijn vervaardigd op bestelling van Afnemer en/of de kosten van vervaardiging aan Afnemer in

rekening zijn gebracht. Indien bij de nakoming van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden

van toepassing zijn, intellectuele eigendomsrechten ontstaan en/of in het leven kunnen worden geroepen,

komen deze rechten toe aan Verkoper en zullen deze rechten voor zover noodzakelijk door Afnemer aan

Verkoper worden overgedragen.

15.3 Afnemer vrijwaart Verkoper tegen alle vorderingen van derden die voortvloeien uit inbreuken op een

intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de vervaardiging, levering of het gebruik van een Product of

Dienst, gemaakt c.q. verricht volgens specificaties van Afnemer. Deze vrijwaring geldt tevens wanneer

Verkoper in opdracht van Afnemer wijzigingen in een bestaande zaak of werk dient aan te brengen.

 

16. Herroeping

16.1 Afnemer staat er voor in aan Verkoper alle medewerking te verlenen wanneer Verkoper om enige reden

mocht besluiten om verkochte Leveringen uit de markt te nemen of waarschuwingen in verband met

Leveringen aan de afnemers of eindgebruikers te communiceren (“Herroeping”).

16.2 Afnemer zal op eerste verzoek van Verkoper alle geleverde producten die hij op voorraad heeft tegen

vergoeding van de aan Afnemer in rekening gebrachte prijs terug verkopen en terug leveren aan Verkoper

wanneer Verkoper daartoe in het kader van een Herroepingsrecht besluit.

16.3 Afnemer zal tijdig alle informatie aan Verkoper verstrekken om Verkoper in staat te stellen om afnemers

of eindgebruikers tijdig te kunnen informeren ten aanzien van een Herroeping.

 

17. Opschorting en ontbinding

17.1 Onverminderd de rechten van Verkoper op grond van de wet geldt dat indien de Afnemer één van zijn

verplichtingen jegens Verkoper niet nakomt, of Verkoper vreest dat Afnemer zijn verplichtingen niet zal

nakomen en Afnemer niet in staat is om op eerste verzoek van Verkoper adequate zekerheid voor de

nakoming van zijn verplichtingen te stellen Verkoper het recht heeft (verdere) uitvoering van de met Afnemer

gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te

ontbinden. Deze rechten en bevoegdheden komen in ieder geval ook toe aan Verkoper in één of meerdere

van de volgende gevallen: Afnemer van ondernemingsvorm verandert, de zeggenschap binnen de

onderneming van Afnemer wijzigt, er beslag wordt gelegd op zaken van Afnemer, Afnemer surseance van

betaling aanvraagt, wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking

over zijn vermogen verliest, hij tot liquidatie overgaat, of wanneer hij overlijdt of zo Afnemer een

vennootschap is wanneer hij wordt ontbonden. Ieder opschortingsrecht van Afnemer is uitgesloten.

 

18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op alle overeenkomsten tussen Verkoper en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Toepasselijkheid van het ‘Weens Koopverdrag’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

18.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam wanneer Afnemer ten

tijde van het starten van een eventuele procedure is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of in

Polen, Noorwegen, Zwitserland of IJsland. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van Verkoper om

een geschil voor te leggen aan een rechter die bij afwezigheid van dit beding bevoegdheid toekomt. Wanneer

Afnemer ten tijde van het starten van een procedure niet is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of

in Polen, Noorwegen, Zwitserland of IJsland, zal geschillenbeslechting plaatsvinden krachtens arbitrage

overeenkomstig de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Deze arbitrage zal plaatsvinden te

Amsterdam, geschieden door drie arbiters en gevoerd worden in de Nederlandse taal.

 

19. Afstand van rechten door Verkoper

19.1 Een afstand van een of meerdere rechten door Verkoper met betrekking tot een overtreding van een

bepaling van deze algemene voorwaarden vormt geen afstand van een of meerdere rechten met betrekking

tot overtreding van andere bepalingen, noch met betrekking tot een volgende overtreding van diezelfde

bepaling.

 

20. Diverse bepalingen

20.1 DJA Europe BV is gevestigd te VESSEM (5512 CH) aan De Hoefseweg 1 en geregistreerd bij de Kamer van

Koophandel te Eindhoven onder nummer 61786942. Het BTW identificatienummer is NL854488157B01.

20.2 DJA Europe BV is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur op 0497-534647 of

per email op info@Denley.nl.

20.3 DJA Europe BV streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 1 werkdag te

beantwoorden.

 

Algemene voorwaarden DJA Europe BV, VESSEM 2015